จันทร์ - ศุกร์  08:30 - 17:30 น.
  • Slider 1
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ตรวจสอบภายในและรับรองเงินงวดจากผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน

post

          เป็นทีมตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของภาคีให้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นทีมแรก ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน และเป็นศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้แก่โครงการในปี 2559, ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังดูแลการจัดทำบัญชีต่างๆ ภายในของ สสส.  เป็นทีมตรวจสอบรับรองรายงานการเงินของภาคีให้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และมีภาคีเครือข่ายจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ความสนใจและให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองเงินงวดตั้งแต่ปี 2563 
 

ลิงค์ที่น่าสนใจ